Leder

Kari Velsand

Leder


Det overordnede ansvaret for foreningen og den daglige drift.

Ansvarlig for søknader om tilskudd.

Ansvarlig for årsmøtekontakt med og representerer foreningen overfor Frambu, FFO, Bufdir og andre relevante fora.

Deltar på de møter hun mener det er viktig at leder er til stede.

Likeperson for region Innlandet(Oppland og Hedemark).

Ansvarlig for foreningens brosjyrer.

Disponerer e-posten leder@klinefelter.no.

Materialforvalter.

Sitter nå for to år i styret som brukerrepresentant for Stiftelsen Frambu.

Har sammen med Styremedlem Ingrid ansvaret for agenda, referat fra styremøter, årsmøte og andre relevante samlinger.

Har prokura.